Scroll Top
Adgang 2024
dørmiljø til
mindre besvær

Adgang 2024,
dørmiljø til mindre besvær

NÅR
Bergen,
DNB – Solheimsviken
Solheimsgaten 7 c
onsdag 17.04.2024
Start kl. 09.00 til kl. 15.00
HVOR
Bergen, DNB Solheimsviken
Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen

Adgang 2024, dørmiljø til mindre besvær

ITBAktuelt ønsker å videreutvikle fjorårets konferanse «Adgang 2023». Konferansen trakk den gang fulle hus. Prosjektering, levering og testing av velfungerende dørmiljøer omfatter stadig mer og behovet for flere avklaringer om problemstillingene og deres løsninger er fortsatt aktuelt.

Innledere, samarbeidspartnere og resultater

Blant innlederne vil deltagerne finne ressurspersoner fra hele verdikjeden. Konferansen vil tilrettelegge for mye debatt om hvordan bransjen kan gå sammen for å oppnå vesentlige forbedringer innenfor dørmiljø i nærings- og formålbygg.

Hvorfor

Dørmiljøer i komplekse yrkes- eller formålsbygg, private så vel som offentlige skal bidra til sikker adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, god arkitektur med mere. Dette innebefatter dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike sennarier.

Dørmiljøer som samlet funksjon, er blant de områdene som oftest volder besvær i nye og rehabiliteringsprosjekter. Noen av årsakene skyldes stor kompleksitet og at mange aktører; byggherrer og leietakere/kunder/brukergrupper/driftsavdelinger, arkitekter, rådgivere, entreprenører, tekniske byggeledere, leverandører av bygningsautomatiserings- og sikkerhetssystemer alle må være involvert for å oppnå samlet funksjon. Spesielt ved flerbrukerbygninger er utfordringene store.

Mangler i beskrivelser, innkjøp, oppgaveforståelse, valg av teknologi, gjennomføring og prøving fører ofte til besværet.

Komplette dørmiljøer forutsetter stor grad av systemintegrasjon og utgjør dermed «ITB i praksis».

Hvordan

Konferansen «Adgang 2024» vil belyse noen av problemstillingene

 • Hva vi forstår under dørmiljø, hvilke funksjoner som inngår og påvirkes
 • Hvordan besvær kan unngås, dvs. hvordan sikre et velfungerende dørmiljø
 • Presentasjon av teknologi for sikker og enklere drift
 • Hvordan foreta risikovurderinger, systemintegrasjon og oppnå økt datasikkerhet
 • Debatt om hvordan bransjen sammen kan oppnå mer glede og mindre besvær
 • Etablering av en arbeidsgruppe for utvikling av teknisk veileder om Dørmiljø

 Målgruppene for konferansen er resurspersoner med ansvar for prosjektutvikling, innkjøp til og drift av eiendomsselskaper – offentlige og private, prosjektledere og rådgivere, leverandører og entreprenører, leietagere og brukere av bygninger.

Programkomitéen har bestått av:

 • Pål Oroszko, Entra
 • Knut Tore Haugen, Asplin Ramm Eiendom
 • Lars Erik Berg, HRP
 • Knut Willy Rydz Larsen, Certego
 • Stig Grindahl, ITBAktuelt
 • Arne Eggen, ITBAktuelt

Samarbeidspartner: Senter for Eiendomsfag

KONFERANSENS
UTSTILLERE
KONFERANSENS
Program

Konferansens hensikt er å videreutvikle fjorårets konferanse «Adgang 2023». Konferansen trakk den gang fulle hus. Prosjektering, levering og testing av velfungerende dørmiljøer omfatter stadig mer og behovet for flere avklaringer om problemstillingene og deres løsninger er fortsatt aktuelt.

08.15 – 09.00

Registrering og kaffe med noe å bite i

09.00 – 09.05

Velkommen ved møteleder Randi Mogerhagen, Schneider Electric

 

09.10 – 09.50

Seksjon 1: Leietagernes/Byggherrenes scene

Innledning med Hva som inngår i dørmiljø – definisjon og omfang
– HVILKE elementer som inngår i den velfungerende bygningen

Lars Erik Berg – Direktør Sikkerhet og risikostyring, HRP AS

Dørmiljøer slik de ofte leveres

Problemene, besværet og konsekvensene

Kan årsaken til at vi fortsatt snubler i dørproblematikk være at de «andre» ikke ser kompleksiteten? Er samlet dørmiljø egentlig likestilt med andre fag som automasjon og ventilasjon? Hva om vi løfter dørmiljø mer opp og frem på linje med automatikk faget? Dørmiljøet er en del av kritisk infrastruktur for sikkerhet og brann. Nå kompletteres dette med ny IKT teknologi. Hva betyr dette for prosjekteringen og løper vi inn i en ny risiko

Knut Tore Haugen – Teknisk sjef – Asplin Ramm Eiendom

GC Rieber Eiendom,Krohnen-prosjektet

Ferske erfaringer fra byggeplassens perspektiv – hvilke tiltak gjorde vi i byggefasen og hvilke utfordringer står vi ovenfor?

Stian Garmann Oestreich, Teknisk prosjektleder & ITB i Committed AS

 

09.50 – 10.10

Kaffepause og besøk hos utstillerne

10.10 – 11.30

Seksjon 2: kompetanse, teknologi og vedlikehold

Feltutstyret, den avgjørende instrumenteringen

Ulike behov og ulik kompleksitet forutsetter ulike løsninger, betraktninger med konkrete eksempler

Øyvind Granberg – Teamleder, Certego AS

IKT i Nærings-/formålsbygg

Moderne virksomhetsbygg, både nye og eksisterende kontorbygg, sykehus, flyplasser, forskning og undervisning, produksjon eller offentlig forvaltning, blir basert på høy grad av digital styring og informasjonsutveksling. Virksomhetenes teknologiløsninger, brukerutstyr og styring av byggets klima, adgang og sikring må fungere i et samspill. For å få dette til trengs en kapasitetstilpasset IKT Infrastruktur – et nervesystem med informasjonsveier og sikkerhetsløsninger som kobles sammen.

Jens Petter Reinertsen Landero – Daglig leder, Skarpe AS)

Sikkerhet i våre sikringssystemer

Den økende trusselen fra Kina, samt krigen i Ukraina, og nå i Midtøsten, har gitt oss flere konkrete eksempler på at sikringssystemene vi daglig omgir oss med også kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko i seg selv. Det er derfor svært viktig at vi tidlig planlegger integrasjoner, IT-sikkerhet med mer basert på gode risikovurderinger helt fra skisseprosjektfasen.

Lars Erik Berg – Direktør Sikkerhet og risikostyring, HRP AS

11.30 – 12.00

Paneldebatt om kompetanse og eierskap

12.00 – 13.00

lunsj + Utstiller besøk 

13.00 – 13.45

Seksjon 3: Hvordan lykkes med dørmiljø som helhet

Bestillingen ved Entra og norconsult

Vi utforsker hvorfor nøyaktige og detaljerte bestillinger, i form av gode beskrivelser og tydelige kravspesifikasjoner, er vesentlig for å oppnå en helhetlig leveranse innen dørmiljø..

Vi vil dykke ned i de konsekvensene som oppstår når beskrivelser er mangelfulle og vage, og hvordan dette kan resultere i dårligere løsninger, svekket samarbeid og økt risiko for feil.

Jon Anders Sæthre, Teknisk rådgiver, Entra ASA / Stein Erik Vestrum, Fagspesialist ITB & Elektroingeniør, Norconsult AS

Utførelsen ved Entreprenør, Byggherre og rådgiver

Prosjektering, leveranse, igangkjøring og overlevering av komplekse dørmiljøer involverer et mangfold av aktører. Da blir evnen til effektivt samarbeid og koordinering avgjørende for suksess. Betydningen av solide planer, smidig kommunikasjon og proaktive tiltak i et komplekst økosystem blir avgjørende for at alle aktørene skal oppnå felles mål: å levere en komplett og optimal dørmiljøløsning.

Vi vil utforske behovet for en dedikert koordinator som kan se helheten, drive samarbeidet på tvers av fagområder og bidra til å utvikle dørmiljøet til en enhetlig leveranse. Vi vil gi innsikt i nøkkelutfordringer og beste praksis for å oppnå en sømløs dørmiljøløsning i prosjekter med mange interessenter.

Jon Anders Sæthre, Teknisk rådgiver – Entra ASA / Magnus Brynildsen, CEO – Involved AS / Asle Kosbergløkk, CEO – Involved AS

Oppskriften ved rådgiver

Vi dykker videre inn i en verden av veiledere og standarder som omgir tverrfaglig koordinering, samhandling og integrerte dørmiljøløsninger. Vi spør oss om de eksisterende retningslinjene er tilstrekkelige og identifiserer de vedvarende utfordringene som fortsetter å prege bransjen. Når vi ser de samme feilene gjentas år etter år, er det på tide å utforske måter å bryte denne syklusen på og utvikle felles initiativer som kan lede oss til suksess.

Innlegget utforsker mulighetene for positiv endring i vår streben etter å skape en helhetlig dørmiljøløsning som oppfyller behov og forventninger.

Seksjonen lll vil omhandle referanser som NS3420 YB, Systematisk Ferdigstillelse, ITB (NS3935), idriftsetting og prøvedrift (NS6450), samspill og entrepriser
AS

Magnus Brynildsen, CEO – Involved AS / Asle Kosbergløkk, CDO – Involved AS

13.45 – 14.00

Kaffepause og utstillerbesøk

14.00 – 15.00

Seksjon 4: Debatt om bransjens verktøy, vilje og evne

Hvorfor lar vi dørmiljø forbli den tekniske installasjonen i yrkes- og formålsbygg med flest mangler?
Hvem sørger for å etablere/sammenfatte bransjens egen veileder?

Adgang 2024 tar debatten og søker å avklare hva nå? Hvordan kan vi sammen oppnå Dørmiljøer til glede?

Debatten vil besvare spørsmål som:

Måler vi kostnader knyttet til avvik i prosjekter og prøvedrift nøye nok?
Hvilke kost & nytteerfaringer nyttiggjør vi oss avi med data fra systemene?
Forstår vi IKT ord og utrykk godt nok til å overføre dette til dørfaget?
Er mangel på grunnleggende IKT – fagkunnskap en ny risiko i prosjekter?
Hva skal til for at faget tilpasser seg raskt nok?
Vi trenger brobygging mellom dørfagene, adgangskontroll  og IKT for å dra nytte av digitalisering. Hvordan går vi fram?
Hva skal bransjenettverket Dørmiljø levere? En veileder med pekere til norske standarder og annet?

Entydige leveringsavtaler reduserer mangler i byggeprosjekter. Dette vil konferansen Adgang 2024 bidra til ved sine foredrag, men også debatten om bransjens verktøy, vilje og evne.

Et panel ledet av Even Stenvaag Leira, programdirektør i Senter for Eiendomsfag vil debattere «hva nå», hva skal til og hva bør gjøres i tiden fremover, hvordan unngår vi manglende i nåværende installasjoner.

I Bergen deltar følgende personer i panelet:
Ingunn Gjermundnes, Prosjektsjef i GC Rieber AS
Jan Åge Fasmer, Prosjekt- og Byggeleder / SHA, KP og KU, Kepla AS
Lars Erik Berg, Direktør Sikkerhet og risikostyring i HRP AS
Knut Tore Haugen, Teknisk sjef i Asplin Ramm Eiendom AS
Jens Petter Reinertsen Landero, Daglig leder i Skarpe AS
Magnus Brynildsen, Technical Project Manager / ITB i Involved AS
Stian Garmann Oestreich, Teknisk prosjektleder & ITB i Committed AS

 

 15.00 – Slutt
meld deg på

Adgang 2024, dørmiljø til mindre besvær

Praktisk informasjon:

Tid: Onsdag 10. april kl. 09.00 – 15.00
Sted: Oslo, Grand Hotel, Karl Johans Gate 31, 0159 Oslo

Tid: Onsdag 17. april kl. 09.00 – 15.00
Sted: Bergen, DNB, Solheimsviken, Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen

Deltageravgift: kr. 4.050,- eks.mva. Inkluderer seminar, lunsj + pausesnacks
Kontaktpersoner: ITB Aktuelt: Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@itbaktuelt.no
Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no

Påmelding
KONFERANSENES
FOREDRAGSHOLDERE
bilder fra
TIDLIGERE konferanser
KONTAKT OSS


ITBAKTUELT AS
Sandesundveien 2, 1724 Sarpsborg
Telefon: +47 480 68 283
E-post: stig@itbaktuelt.no

Personvern Preferanser
Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.